Regulamin sklepu z lalkami - lalki-berenguer.pl

I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy z lalkami dla dzieci, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.lalki-berenguer.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep www.lalki-berenguer.pl jest prowadzony przez firmę:

Piotr Wójcicki - NOTMADEINCHINA.PL

ul. Telimeny 21/7

30-638 Kraków


NIP: 679-276-65-53
REGON: 356845575

3. Adres do korespondencji:

Piotr Wójcicki - NOTMADEINCHINA.PL

ul. Konopczyńskiego14/9u

30-383 Kraków

Wiki (12)307-34-84 Sklep Stacjonarny, ul. Konopczyńskiego 14/9U, Kraków
Asia 506-541-486 Zamówienia telefoniczne oraz hurtowe
Piotr 883-777-029 Problemy techniczne, hurt, zamówienia telefoniczne

e-mail: sklep@lalki-berenguer.pl

4. Zakup w sklepie internetowym www.lalki-berenguer.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Procedura składania i realizacji zamówień

5. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie".
By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.

6. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie potwierdzić złożenie zamówienia.

7. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego. W wyjątkowych sytuacjach zastrzegamy sobie prawo do wysłania towaru do 7 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty.

8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma NOTMADEINCHINA.PL zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

9. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.

10. Firma notmadeinchina.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

11. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.lalki-berenguer.pl są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

12. Firma notmadeinchina.pl wystawia faktury VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.

13. Firma prowadzi sprzedaż wysyłkową oraz stacjonarną, zawsze jest możliwość indywidualnego odbioru zakupionego towaru na terenie Krakowa - nie wiąże się to z żadnymi kosztami.

14. W momencie zatwierdzenia przez Kupującego składanego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a KUPUJĄCYM. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).

15. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym „lalki-berenguer.pl”, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz zgłoszenia usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.

16. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

17.Reklamacje.

Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady fizyczne powinien odesłać go na adres korespondencyjny:

Piotr Wójcicki - NOTMADEINCHINA.PL.

ul. Konopczyńskiego14/9u

30-383 Kraków.

Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i pozytwynym rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć paragon / fakturę oraz opis przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 7 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.

18. Zwrot towaru.

Prawo odstąpienia od umowy

 • Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, Zamawiający może w terminie 14 dni od Dnia Realizacji Zamówienia, od umowy odstąpić bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Zamawiający powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Zamawiający może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpienia od umowy dostarczanego mu każdorazowo przez Dostawcę wraz z Towarem lub przez pracownika Placówki w razie odbioru osobistego, jednak nie jest to obowiązkowe. Rekomendowanym przez Sprzedającego sposobem odstąpienia od umowy jest przesłanie wypełnionego formularza mailowo na adres: sklep@niczchin.pl, lub przesłanie go pocztą na adres korenspondencyjny podany w tym Regulaminie.
 • Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający powinien dołączyć dowód zakupu Towaru, lub w inny sposób udokumentować zakup Towarów.
 • Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu od następujących Towarów:
  • ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia;
  • dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, które po otwarciu opakowania nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia, lub ze względów higienicznych;
  • nagrań dźwiękowych lub wizualnych, a także programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, jeżeli oparkowanie to zostało otwarte przez Zamawiającego;
  • prasy, w tym dzienników, periodyków lub czasopism.
 • Zamawiający ma obowiązek zwrócić Towary, których dotyczy oświadczenie o odstąpieniu od umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
  Rekomendowanym sposobem wykonania prawa odstąpienia od umowy, który umożliwi Sprzedawcy jak najszybsze załatwienie sprawy jest osobisty zwrot Towarów przed upływem tego terminu. Do zachowania terminu wystarczy też odesłanie Towarów przed jego upływem.
 • Zwrot Towarów następuje na koszt Zamawiającego.
 • Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Zamawiającego oświadczenia o całościowym lub częściowym odstąpieniu od umowy, zwróci Zamawiającemu dokonaną przez niego płatność za zwrócone Towary. W przypadku całościowego odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci Zamawiającemu także Koszty Realizacji Zamówienia. Sklep gwarantuje zwrot kwoty wniesionej za zamówione produkty oraz koszty najtańszej formy dostawy
 • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o których mowa powyżej, do chwili dokonania przez Zamawiającego zwrotu Towarów, których dotyczy odstąpienie od umowy.
 • Zwrot płatności zostanie dokonany na konto podane przez zamwiającego.
 • Przed odstąpieniem od umowy, Zamawiający nie powinien korzystać z Towarów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów. W przeciwnym razie, Zamawiający będzie ponosił odpowiedzialności za zmniejszenie wartości Towarów.
 • Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Zamawiającego wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z umową oraz gwarancji producenta.
 • Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Zamawiającemu, jeżeli zawarł on umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (jako przedsiębiorca).

19. Postanowienia końcowe

 • We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz innych odpowiednich ustaw.
 • Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
 • Wszelkie spory wynikające z realizacji Zamówienia, w przypadku braku polubownego rozwiązania, będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany nie mogą naruszać praw Zamawiającego wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania w Serwisie.

20. Płatności

 • Podmiotem świadczącym obsługę płatności online (karty płatnicze) jest Blue Media S.A.
 • Dostępne formy płatności za pośrednictwem Blue Media S.A.:

  Karty płatnicze:
  * Visa
  * Visa Electron
  * Mastercard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro

Płatności - Karty Płatnicze

 • Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

Wszelkie aktualne infmoracje na temat swoich praw znajdziesz na rządowej stronie ezakupy.uokik.gov.pl

Informacje o naszej Polityce Prywatności znajdziesz pod następującym linkiem: POLITYKA PRYWATNOŚCI